FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (2)

Kutsi Kaynaklarda ve ulemanın eserlerinde, pek çoğu Hadislere dayandırılarak verilen haberlere göre:

 • Muharrem ayının en kıymetli gecesi Aşûre gecesidir.

 • Allahü Teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir.” …denilmektedir.

Bu gün gerçekleşen hadisatın en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz:

 1. Âdem AS’ın tövbesi o gün kabul olmuştur.

 2. Nuh AS’ın gemisi, Cudi dağına o gün indirilmiş; Nuh as’ın tufandan kurtarılması, o gün gerçekleştirilmiştir. O gün Nuh AS. ve yanındakiler, Allahü Teâlâ’ya şükür için oruç tutmuşlar; Hayvanlar da hiç bir şey yememiştir.

 3. Yunus AS balığın karnından o gün ölmeden çıkarılmış, kavminin tövbesi de o gün kabul edilmiştir.

 4. İbrahim AS o gün doğmuş; yıllar sonra da Nemrud'un ateşinden o gün korunmuş, yanmasına o gün mani olunmuştur.

 5. İdris'in AS’ın canlı olarak göğe çıkarılması o gün gerçekleştirilmiştir.

 6. Yakub AS’ın oğlu, Yusuf AS’a kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması o gün gerçekleştirilmiştir.

 7. Yusuf AS’ın kuyudan çıkıp kurtarılması o gün gerçekleştirilmiştir.

 8. Eyyüb AS’ın hastalıktan kurtulması, o gün gerçekleştirilmiştir.

 9. Musa AS ve kavminin en kritik zamanda Kızıldeniz’in Rabbimizin emriyle yarılıp kavmiyle kolayca karşıya geçmesi; Firavun ve ordusundan kurtulmaları; Firavun ve pek çok askerinin helak olması o gün gerçekleştirilmiştir.

 10. İsa AS’ın doğumu; Yahudi’lerin öldürmesinden kurtarılıp, diri olarak göğe çıkarılması yine o gün gerçekleştirilmiştir.

 11. Hz Hüseyin’in RA. Kerbela’da yakınlarıyla şehid edilmesi de bu gün vuku bulmuştur.

Dikkat edilirse hemen bütün büyük peygamberlerin çoğu için bu günün önemi vardır. Bize ve onlara da asırlardır rahmetiyle muamele eden Rabb-i Rahimimizin lütuflarına çoğu kez bu gün vesile edilmiştir.

Hele Nur Talebeleri ve pek çok müminin daima okudukları Büyük Cevşen diye dillendirdiğimiz Dua Mecmuasında sizlerin de bildiği, “Tazarru’ ve Niyaz 3” diye kaydolan bir yer vardır. Bu metinde İslam’a ait bütün peygamberlerin, büyük zatların, büyük manaların, büyük ve önemli mefhumların duaya dâhil edilip hatırlatılması, idrakimiz açısından, çok tesirli ve anlamlı değil midir? Bu Aşure gününün de bu tarzda hatırlanması gereklidir ve dahi çok önemlidir..

Öteden beri Kureyş de, Peygamberimiz ASM.daûre günü oruç tutarlarmış. Peygamberimiz ASM Medine’ye gelince de yine o gün oruç tutmuş ve tutulmasını emretmiş.(Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Peygamberimiz ASM. Medine’de, Yahudilerin de oruç tuttuklarını görünce. “Niye oruç tutuyorsunuz?” diye sormuş. Onlar da, “Allah’ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için” demişlir. Resulullah efendimiz ASM. da Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, “Ben Musa as’a sizden daha layığım” buyurmuş!. ( Buhari, Müslim, Ebu Davud)

AŞÛRE GÜNÜ;

1- Sıhhat açısından müsait olanlar Oruç tutmalı. “Aşûre günü ( 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü) oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.”  diye bir müjde vardır. [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]

2-  Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

3- Sadaka vermeli.

4Çok selam vermeli. Çünkü selam muhatabımıza Rabbimizin rahmetini istemek manasına bir dua şeklidir.

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli(Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyrulduğu söylenir.. (Beyhâkî)

6- İbadet kastıyla, her kirlilikten temizlenmek için boy Abdesti almalı, yıkanıp arınmalı. Aşûre günü, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan müminlere guslederse günahlardan temizlenir, buyrulmuştur, diye rivayet vardır. 

7- İlim öğrenmeli! Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı.

8- Hazret-i Hüseyin ve etbaına bilhassa bugün dualar edilmeli; bu ciğersûz elim hadiseden dersler çıkarılmalıdır. Onlar, 10 Muharremde zalimce şehit edildiler. O gün O yüce imamın şehit edilmesi, bütün Müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Dinden uzaklaşmanın, Sünnet yolundan inhirafın nasıl sonuçlar vereceği, insanların nefis ve şeytanın telkiniyle neler yaptığı, yapabileceği nefsimiz için de düşünülüp, o büyüklerimiz için ciddi dualar, hatimler yapılmalı. Ne kendimize ne başkalarına zulüm yapılmaması için ruhu canımızla çalışmaya azmetmeliyiz

Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza’nın şehit edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza’nın şehit edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu.

Dikkat edilirse bu gün vesile kılınarak, bizlere, Rabbimizi tanıdığımız, emrine râm olduğumuz, yasaklarına da riayet ettiğimiz manalarının, tezahür ettirilmesi, geliştirilmesi, te’yidi gibi davranışlar tavsiye edilmiştir. Kulluğa, iyi insan olmaya, saadete çağrılmaktayız… Rabbimiz, bu mübarek günü hepimize hakkıyla değerlendirmeyi, nasip etsin.

YORUM EKLE