YENİDEN DİRİLİŞ

Veda Haccı günleriydi. Allah Resûlü’yle birlikte bütün hacılar Arafat’a çıkmıştı. Bir ara Allah Resûlü’nün yanında devesinin üzerinde duran Vâkıd b. Abdullah’ı devesi üstünden attı. Adam düştü, boynu kırıldı ve öldü. Allah Resûlü Onu yıkayınız ve ihramıyla kefenleyiniz. Yüzünü ve başını örtmeyiniz. Çünkü kıyamet günü o, Lebbeyk diyerek diriltilecektir. buyurdu. (İbn Mace Menasik, 80) Allah Resûlü’nün bahsettiği ba’s yani diriliş, “Kıyamet koptuktan sonra sûra ikinci defa üfürülmesi ile bütün varlıkların hesap vermek üzere tekrar diriltilmeleri, yeniden canlandırılmaları” demektir.

Kur’an’da “yevmü’1-ba’s” (Rûm, 30/56)ve “yevmü’l-hurûc” (Kâf, 50/42) diye isimlendirilen diriliş günü; kabirlerin açılacağı, (İnfitâr, 82/4) yeryüzünün içindeki ağırlıkları dışarıya atacağı, (Zilzâl, 99/2) Allah’ın insanları tekrar dirilterek yerden ot bitirir gibi topraktan çıkaracağı, (Nûh, 71/17-18) ölmüş insanların ayağa kalkacağı, canlanacağı gün (Zümer, 39/68) şeklinde tasvir edilir.

Kur’an-ı Kerim ba’sin (yeniden dirilişin) mutlaka gerçekleşeceğini inkârcılara şu yöntemlerle anlatmaktadır:

Öncelikle, yoktan yaratmak ikinci kez yaratmaktan daha zordur. Kur’an’da Allah’ın ilk önce yoktan yarattığı, bu yaratmayı ölümden sonra diriltmek suretiyle tekrarladığı, Allah için ikinci üçüncü kez yaratmanın daha kolay olacağı bildirilmekte; İnsan, ‘Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?’ der. Daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? (Meryem, 19/66-67; Ankebût, 29/19-20; Rûm, 30/11; Yâsîn, 36/77-79) buyrularak bu gerçek ifade edilmektedir.

Yine Kur’an öldükten sonra çürümüş bedenlerinin nasıl diriltileceğini anlayamayıp soranlara yaratmayı ilk defa yapan Yüce Allah’ın yeniden hayata döndürmeye de kadir olduğunu şu şekilde haber vermektedir. Dediler ki: Biz bir yığın kemik, bir yığın toz olduğumuz zaman mı yeniden diriltilecekmişiz? De ki: (Şüphe mi var?) İster taş olun ister demir! Yahut aklınızca, diriltilmesi daha da imkânsız olan başka bir varlık olun, (yine de diriltileceksiniz.) Diyecekler ki: Peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki: Sizi ilk defa yaratan (hayata tekrar döndürecek). (İsrâ, 17/49-51; Hac, 22/5-7; Mü’min, 40/57; Zuhruf, 43/9-11; Ahkâf, 46/33)

Diğer yandan, bir şeyin benzerini yaratan kendisini de yaratır. Kur’an’da Allah’ın yaş, yeşil ağaçtan ateşi çıkardığı, gökleri, yeri ve tüm kâinatı yoktan yarattığı, bütün bunları yaratan ve yaşatan olarak bu yarattıklarının benzerlerini ve zıddını da tekrar yaratabileceği şu şekilde ifade edilmektedir: O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.” (Yâsîn, 36/80-81; Enbiyâ, 21/4; Fâtır, 35/9)

Kur’an’da bu şekilde anlatılan diriliş gerçeği hadis rivayetlerinde daha ayrıntılı bir biçimde yer alır. Öncelikle Kur’an’da iman edilmesi gereken bir gerçek olarak sunulan dirilişi inkâr etmek Allah’ı yalanlamak olarak ifade edilir. (Nesâî, Cenâiz, 117)

Diriliş, insanın kendisinden yaratıldığı, asla çürümeyecek olan kuyruk sokumu kemiği (acbü’z-zeneb) üzerine bedenin yeniden inşa edilmesiyle meydana gelecektir. (Müslim, Fiten ve eşrâtü’s-sâa, 142) Sevgili Peygamberimiz bir gün dirilişi anlatırken, “Kıyamet günü insanlar çıplak, yalınayak ve sünnetsiz olarak diriltilecekler.” deyince Hz. Âişe dayanamayıp, “Peki yâ Resûlallah, insanların avret yerleri ne olacak, insanlar birbirlerine bakmazlar mı?” diye sorunca Allah Resûlü, “O gün herkesin derdi başından aşkındır ve kendi meşguliyeti vardır.” buyurur. (Nesâî, Cenâiz, 118) O gün diriltilecek ilk kişi Hz. Peygamber, (Buhârî, Tevhîd, 22) giydirilecek ilk insan da Hz. İbrahim’dir. (Nesâî, Cenâiz, 118)

Ayrıca Allah Resûlü herkesin öldüğü hâl üzere diriltileceğini (Müslim, Cennet ve sıfâtü naîmihâ ve ehlihâ, 83) bildirmiş, Veda Haccı’nda Arafat’ta devesinden düşerek ölen Vâkıd b. Abdullah’ın telbiye getirerek (lebbeyk diyerek) diriltileceğini haber vermiştir. (İİbn Mâce, Menâsik, 89) Hatta Allah Resûlü bir toplumun Allah tarafından azaba uğraması neticesinde toptan helâk olmasına rağmen daha sonra o toplumdaki salih (iyi) kişilerin kendi amellerine göre diriltileceğini (Buhârî, Fiten, 19) ifade etmiştir.

Rivayetlere göre yeniden diriliş, çürümüş olan insan bedeninin parçalarının bir araya getirilmesi ve bu bedene ruhun iade edilmesi suretiyle (ruhen ve bedenen) gerçekleşecektir. Nitekim âyetlerdeki azapla ilgili örneklendirmelerde ağızların mühürlenmesi, ellerin konuşması, ayakların şahitlik etmesi (Yâsîn, 36/65-66) gibi bedenle ilgili tasvirlerin yapılması dirilişin ruh ve beden birlikte gerçekleşeceğini göstermektedir.

YORUM EKLE

banner95

banner94