AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ İÇİN 11 KALEM TIBBİ CİHAZ TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI

RESMİ İLAN 11.11.2023 - 00:00
 

AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ İÇİN 11 KALEM TIBBİ CİHAZ TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ İÇİN 11 KALEM TIBBİ CİHAZ TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2023/1261229 1-İdarenin a) Adı : MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi No: 291 Yunusemre/MANİSA 45010 YUNUSEMRE/MANİSA c) Telefon ve faks numarası : 4448045 - 2362504112 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı : AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ İÇİN 11 KALEM TIBBİ CİHAZ TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM TIBBİ CİHAZ TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır d) İşe başlama tarihi : Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.12.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Akmescit Mah. İzmir Cad. No:291 Yunusemre MANİSA 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 1- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin  veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS ve/veya TİTUBB'a kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS ve/veya TİTUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS ve/veya TİTUBB 'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.   2- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ;Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün ÜTS /TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu ihale sonrası istenilen bilgi ve belgelerle birlikte sunacaklardır. 3- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler/cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi ihale sonrası istenilen bilgi ve belgelerle birlikte sunacaklardır. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 1- Cihazlar için üretici , ithalatçı firmanın veya teklif veren firmanın cihaz ile ilgili  Ticaret Bakanlığı  Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve/veya  TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesini ihale sonrası istenilen bilgi ve belgelerle birlikte sunacaklardır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1-  İstekliler teknik şartnameye ve teknik şartname genel hükümlere uygunluklarını madde madde cevaplayacaklar ve şartname sıra numarasına göre evet-hayır okundu-anlaşıldı ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap vererek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaktır. Uygunluk Belgesinin ekine Cihaz ve kitlere ait orjinal katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dökümanlar verilecektir. Teknik şartnamede yer alan tüm hususların üretici firma, orjinal katalog ve dökümanları ile belgelendirilecektir. Orjinal katalog üzerinde teknik özelliği cevap teşkil edecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğunu anlaşılması için altı renkli kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır.Ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog teklif ile birlikte sunulacaktır.  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Uzm.Dr.Erol KARACA İl Sağlık Müdürü #ilangovtr                                                                                                                                                                                            BASIN İLAN NO: ILN01928342

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ İÇİN 11 KALEM TIBBİ CİHAZ TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1261229

1-İdarenin

a) Adı

:

MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Akmescit Mahallesi İzmir Caddesi No: 291 Yunusemre/MANİSA 45010 YUNUSEMRE/MANİSA

c) Telefon ve faks numarası

:

4448045 - 2362504112

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ İÇİN 11 KALEM TIBBİ CİHAZ TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 KALEM TIBBİ CİHAZ TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslimat yapılacaktır

d) İşe başlama tarihi

:

Taraflarca sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Akmescit Mah. İzmir Cad. No:291 Yunusemre MANİSA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1- Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin  veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS ve/veya TİTUBB'a kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS ve/veya TİTUBB kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS ve/veya TİTUBB 'da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır.  

2- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ;Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün ÜTS /TİTUBB kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu ihale sonrası istenilen bilgi ve belgelerle birlikte sunacaklardır.

3- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler/cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi ihale sonrası istenilen bilgi ve belgelerle birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- Cihazlar için üretici , ithalatçı firmanın veya teklif veren firmanın cihaz ile ilgili  Ticaret Bakanlığı  Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve/veya  TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesini ihale sonrası istenilen bilgi ve belgelerle birlikte sunacaklardır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-  İstekliler teknik şartnameye ve teknik şartname genel hükümlere uygunluklarını madde madde cevaplayacaklar ve şartname sıra numarasına göre evet-hayır okundu-anlaşıldı ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap vererek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaktır. Uygunluk Belgesinin ekine Cihaz ve kitlere ait orjinal katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dökümanlar verilecektir. Teknik şartnamede yer alan tüm hususların üretici firma, orjinal katalog ve dökümanları ile belgelendirilecektir. Orjinal katalog üzerinde teknik özelliği cevap teşkil edecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğunu anlaşılması için altı renkli kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır.Ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog teklif ile birlikte sunulacaktır. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Uzm.Dr.Erol KARACA

İl Sağlık Müdürü

#ilangovtr                                                                                                                                                                                            BASIN İLAN NO: ILN01928342

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve manisadenge.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.