ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

RESMİ İLAN 24.04.2024 - 00:00
 

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Suni Gençleştirme Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN                                                     : 2024/521164 1-İdarenin a) Adı                                                  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL                                                              BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi                                             : 2. Anafartalar Mahallesi Tümen Caddesi 1502 Sok. No :                                                              17 45020 MERKEZ ŞEHZADELER/MANİSA c) Telefon ve faks numarası                 : 2362323639 - 2362317248 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmet alımın a) Adı                                                  : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde                                                              Suni Gençleştirme Arazi Hazırlığı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı                     : 83.70 ha diri ört.tem., 83.70 ha Alt Top.İşl., 70,65 km                                                              ekskavatörle gradoni şek. top. işl. 70,65 km teras. apkl.,                                                              9,46 km dikenli tel çit ihata                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahaları ç) Süresi/teslim tarihi                           : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür d) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe                                                              başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                                    : 16.05.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)                : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI                                                              SALONU - 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No : 17                                                              Şehzadeler-Manisa 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri k”apsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Belge Adı                    : İhale Yetkinlik Belgesi Açıklama                     : İhale konusu iş; 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren orman mühendisliği mesleki faaliyet konularındandır. Dolayısı ile aday ve istekli gerçek ve tüzel kişiler Orman Mühendisleri Odasından alınmış 5531 sayılı Kanun kapsamında “İhale Yetkinlik Belgesini” yeterlilik belgeleri tablosunda beyan etmek zorundadır. Ortak Girişimlerde      : Tüm ortakların sunması gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu ve özel sektöre yapılmış her türlü ağaçlandırma ve suni tensil makineli arazi hazırlığı işi. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde Suni Gençleştirme Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                     : 2024/521164
1-İdarenin
a) Adı                                                  : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL
                                                             BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                             : 2. Anafartalar Mahallesi Tümen Caddesi 1502 Sok. No :
                                                             17 45020 MERKEZ ŞEHZADELER/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası                 : 2362323639 - 2362317248
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                                  : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Şefliklerinde
                                                             Suni Gençleştirme Arazi Hazırlığı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                     : 83.70 ha diri ört.tem., 83.70 ha Alt Top.İşl., 70,65 km
                                                             ekskavatörle gradoni şek. top. işl. 70,65 km teras. apkl.,
                                                             9,46 km dikenli tel çit ihata
                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahaları
ç) Süresi/teslim tarihi                           : İşe başlama tarihinden itibaren 90(Doksan) gündür
d) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe
                                                             başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati                                                    : 16.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)                : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI
                                                             SALONU - 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No : 17
                                                             Şehzadeler-Manisa
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri k”apsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Belge Adı                    : İhale Yetkinlik Belgesi
Açıklama                     : İhale konusu iş; 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren orman mühendisliği mesleki faaliyet konularındandır. Dolayısı ile aday ve istekli gerçek ve tüzel kişiler Orman Mühendisleri Odasından alınmış 5531 sayılı Kanun kapsamında “İhale Yetkinlik Belgesini” yeterlilik belgeleri tablosunda beyan etmek zorundadır.
Ortak Girişimlerde      : Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektöre yapılmış her türlü ağaçlandırma ve suni tensil makineli arazi hazırlığı işi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve manisadenge.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.