ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

RESMİ İLAN 17.11.2023 - 00:00
 

ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Manisa Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Gölet’inin Göl Alanında Kalan ENH Hattının Deplasesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2023/1245453 1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 BORNOVA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası : 2324355100-1900-1901-1910-1911-3200-3203 - 2324353742 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Adı : Manisa Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Gölet’inin Göl Alanında Kalan ENH Hattının Deplasesi b) Niteliği, türü ve miktarı : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde Manisa ili, Akhisar ilçesinin 23 km kuzeydoğusunda Musaca köyünün 1,5 km kuzeybatısında Gürdük çayı üzerinde yapımı devam eden AKHİSAR Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman ALP Gölet'inin göl alanında kalan YG+AG enerji nakil hatları ile gölet yapımı sebebiyle rölekasyonu yapılacak olan (Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudud (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arası) karayolundan etkilenecek olan YG+AG enerji nakil hatlarının deplasesi işidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Manisa ili, Akhisar ilçesinin Musaca köyünün 1, 5 km kuzeybatısında Gürdük çayı üzerinde yapımı devam eden AKHİSAR Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman ALP Gölet’i ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.12.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat Donatım Şube Md. Sanayi Cad. No: 39 35100 Bornova/ İZMİR 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan Benzer İş Gruplarından (D) Grubu Elektrik İşlerinde I. Grup, II. Grup, III.Grup ve IV Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.Bunlar; (D) ELEKTRİK İŞLERİ I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ 1.         Enerji iletim havai hatları 2.         Enerji iletim yeraltı kablo işleri II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ 1.         Enerji dağıtım havai hatları 2.         Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ 1.         Şalt tesisleri 2.         Trafo merkezleri 3.         Kompanzasyon tesisleri IV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ 1.         Kuvvet dağıtım tesisatı 2.         Topraklama ve koruma sistemleri 3.         Yıldırımdan koruma ve önleme sistemleri 4.         Jeneratör tesisatı 5.         Kesintisiz güç kaynağı tesisatı 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Elektrik Mühendisliği  veya Elektrik Elektronik Mühendisliği  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. #ilangovtr                                                                                                                                                       BASIN İLAN NO: ILN01932632  

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Gölet’inin Göl Alanında Kalan ENH Hattının Deplasesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1245453

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kazim Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 BORNOVA/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2324355100-1900-1901-1910-1911-3200-3203 - 2324353742

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Manisa Akhisar Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Gölet’inin Göl Alanında Kalan ENH Hattının Deplasesi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde Manisa ili, Akhisar ilçesinin 23 km kuzeydoğusunda Musaca köyünün 1,5 km kuzeybatısında Gürdük çayı üzerinde yapımı devam eden AKHİSAR Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman ALP Gölet'inin göl alanında kalan YG+AG enerji nakil hatları ile gölet yapımı sebebiyle rölekasyonu yapılacak olan (Akhisar Ayrımı-14. Bölge Hudud (Sındırgı) yolunun Km = 7+000.00 – 14+330.00 kilometreleri arası) karayolundan etkilenecek olan YG+AG enerji nakil hatlarının deplasesi işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Manisa ili, Akhisar ilçesinin Musaca köyünün 1, 5 km kuzeybatısında Gürdük çayı üzerinde yapımı devam eden AKHİSAR Gürdük Şehit Piyade Teğmen Osman ALP Gölet’i

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat Donatım Şube Md. Sanayi Cad. No: 39 35100 Bornova/ İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan Benzer İş Gruplarından (D) Grubu Elektrik İşlerinde I. Grup, II. Grup, III.Grup ve IV Grup İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir.Bunlar;

(D) ELEKTRİK İŞLERİ

I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

1.         Enerji iletim havai hatları

2.         Enerji iletim yeraltı kablo işleri

II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ

1.         Enerji dağıtım havai hatları

2.         Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri

III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ

1.         Şalt tesisleri

2.         Trafo merkezleri

3.         Kompanzasyon tesisleri

IV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ

1.         Kuvvet dağıtım tesisatı

2.         Topraklama ve koruma sistemleri

3.         Yıldırımdan koruma ve önleme sistemleri

4.         Jeneratör tesisatı

5.         Kesintisiz güç kaynağı tesisatı

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği  veya Elektrik Elektronik Mühendisliği 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                       BASIN İLAN NO: ILN01932632

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve manisadenge.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.