HURDA MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

RESMİ İLAN 25.03.2024 - 00:00
 

HURDA MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  Aşağıda cins ve miktarı belirtilen hurda durumundaki malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir. 1-İdarenin   a) Adresi Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 MANİSA b) Telefon ve Faks Numarası 2362331414 - 2362335160 2-Mübadelenin Usulü Açık arttırma 3-Mübadele Konusu Malın -(5) Adet  Eski Tip Polyester Nöbet Kulübesi  , -Demir Hurda (Tahmini) :15.200 kg (15,2 Ton) - -Alüminyum Hurda (Tahmini)  : 2.000 kg  (2 Ton) a) Niteliği, türü ve miktarı b) Durumu HEK (Tamiri mümkün olmayan ve kullanılamayacak durumda olan hurda ve taşıt) ve (5) Adet  Eski Tip Polyester Nöbet Kulübesi kullanılabilir durumda. c) Tahmini Bedeli 255.500,00 TL d) Geçici Teminat Miktarı 7.665,00 TL 4-Mübadele Karşılığı Alınacak Mala ait Özellikler (11) adet Dell Boston 3910- İ5 – 12400-8gb-512ssd Bilgisayar ve Dell E2423HN 23.8“ Monitör. Ayrıca yapılacak PEY artışında (1) PEY 2 Adet Dell Boston 3910- İ5 – 12400-8gb-512ssd Bilgisayar ve Dell E2423HN 23.8“ Monitör olacaktır. Teslim Etme ve Teslim Alma Mübadele sonucu Dell Boston 3910- İ5 – 12400-8gb-512ssd Bilgisayar ve Dell E2423HN 23.8“ Monitör Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Mübadele karşılığında verilecek malzemeler ise Manisa Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesinde ve hizmet binası içindeki depoda bulunan hurda malzemeler, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği hizmet binasındaki enerji kaynağı (jeneratör)’ ün yerinden sökülerek alınması, Gölmarmara İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasındaki kalorifer kazanlarının yerinde kesim ve söküm işleminin yapılarak alınması. b) Teslim Etme Tarihi   c) Teslim Alma Tarihi Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malzemeleri 15 (onbeş) gün içerisinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresine bir defada teslim edecektir. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde ve bu durumun yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip15 (onbeş) gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır. 5-Mübadelenin Yapılacağı Yer Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 6.Katta Bulanan İhale Salonunda yapılacaktır. Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 MANİSA Tarihi ve Saati 04/04/2024 günü Saat : 14:30 5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kıstaslar: Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; a) Teklif Mektubu, b) Geçici Teminat Mektubu, c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge, d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 7- Mübadele dokümanı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:173 MANİSA adresinde görülebilir ve Manisa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 100,00.TL’ sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanı satın almaları zorunludur. 8-Sözleşme yapılacak ve notere onaylattırılmayacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 9- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Manisa Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölmarmara ilçe Emniyet Amirliği Yerleşkesindeki adreslerde görülebilir. Mübadele karşılığında verilecek malzemelerin ayrıntılı özellikleri Şartname ekinde ve (www.manisa.pol.tr/) web adresinde görülebilir. 10- Verilecek teklifler en az  (90) doksan takvim günü geçerli olacaktır. 11- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
MANİSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Aşağıda cins ve miktarı belirtilen hurda durumundaki malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca mübadele edilecektir.
1-İdarenin
 
a) Adresi
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası
2362331414 - 2362335160
2-Mübadelenin Usulü
Açık arttırma
3-Mübadele Konusu Malın
-(5) Adet  Eski Tip Polyester Nöbet Kulübesi  ,
-Demir Hurda (Tahmini) :15.200 kg (15,2 Ton) -
-Alüminyum Hurda (Tahmini)  : 2.000 kg  (2 Ton)
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Durumu
HEK (Tamiri mümkün olmayan ve kullanılamayacak durumda olan hurda ve taşıt) ve (5) Adet  Eski Tip Polyester Nöbet Kulübesi kullanılabilir durumda.
c) Tahmini Bedeli
255.500,00 TL
d) Geçici Teminat Miktarı
7.665,00 TL
4-Mübadele Karşılığı Alınacak Mala ait Özellikler
(11) adet Dell Boston 3910- İ5 – 12400-8gb-512ssd Bilgisayar ve Dell E2423HN 23.8“ Monitör. Ayrıca yapılacak PEY artışında (1) PEY 2 Adet Dell Boston 3910- İ5 – 12400-8gb-512ssd Bilgisayar ve Dell E2423HN 23.8“ Monitör olacaktır.
  1. Teslim Etme ve Teslim Alma
Mübadele sonucu Dell Boston 3910- İ5 – 12400-8gb-512ssd Bilgisayar ve Dell E2423HN 23.8“ Monitör Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Mübadele karşılığında verilecek malzemeler ise Manisa Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesinde ve hizmet binası içindeki depoda bulunan hurda malzemeler, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği hizmet binasındaki enerji kaynağı (jeneratör)’ ün yerinden sökülerek alınması, Gölmarmara İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasındaki kalorifer kazanlarının yerinde kesim ve söküm işleminin yapılarak alınması.
b) Teslim Etme Tarihi
 
c) Teslim Alma Tarihi
Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malzemeleri 15 (onbeş) gün içerisinde Manisa Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresine bir defada teslim edecektir. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde ve bu durumun yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip15 (onbeş) gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.
5-Mübadelenin Yapılacağı Yer
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 6.Katta Bulanan İhale Salonunda yapılacaktır. Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 MANİSA
  1. Tarihi ve Saati
04/04/2024 günü Saat : 14:30
5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kıstaslar:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- Mübadele dokümanı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:173 MANİSA adresinde görülebilir ve Manisa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 100,00.TL’ sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanı satın almaları zorunludur.
8-Sözleşme yapılacak ve notere onaylattırılmayacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.
9- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Manisa Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölmarmara ilçe Emniyet Amirliği Yerleşkesindeki adreslerde görülebilir. Mübadele karşılığında verilecek malzemelerin ayrıntılı özellikleri Şartname ekinde ve (www.manisa.pol.tr/) web adresinde görülebilir.
10- Verilecek teklifler en az  (90) doksan takvim günü geçerli olacaktır.
11- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve manisadenge.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.