MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YUNUSEMRE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YARDOP-1, YARDOP-2 VE YARDOP-3 KOD NOLU YENİ YOL İNŞAAT YAPIM İŞİ

RESMİ İLAN 17.04.2024 - 00:00
 

MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YUNUSEMRE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YARDOP-1, YARDOP-2 VE YARDOP-3 KOD NOLU YENİ YOL İNŞAAT YAPIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yunusemre Orman İşletme Şefliği Yardop-1, Yardop-2 ve Yardop-3 Kod Nolu Yeni Yol İnşaat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN                                                     : 2024/500693 1-İdarenin a) Adı                                                  : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL                                                              BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi                                             : 1743 sokak No: 29 35530 Aksoy KARŞIYAKA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası                 : 2323695055 - 2323689749 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Adı                                                  : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yunusemre Orman                                                              İşletme Şefliği Yardop-1, Yardop-2 ve Yardop-3 Kod Nolu                                                              Yeni Yol İnşaat Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı                     : Yardop-1 Yeni Yol : 5+269 Km Yardop-2 Yeni Yol : 0+914                                                              Km Yardop-3 Yeni Yol : 1+145 Km                                                              Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde                                                              bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         : Yunusemre Orman İşletme Şefliği Sorumluluk Sahası ç) Süresi/teslim tarihi                           : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde                                                              yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati                                                    : 25.04.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)                : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI                                                              SALONU - 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No : 17                                                              Şehzadeler-Manisa 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 19.06.2018 tarih ve 30453 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan A/V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) veya A/V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Belge Adı                                                       Açıklama İnşaat Mühendisliği Orman Mühendisliği 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yunusemre Orman İşletme Şefliği Yardop-1, Yardop-2 ve Yardop-3 Kod Nolu Yeni Yol İnşaat Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                     : 2024/500693
1-İdarenin
a) Adı                                                  : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL
                                                             BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                             : 1743 sokak No: 29 35530 Aksoy KARŞIYAKA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası                 : 2323695055 - 2323689749
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası                                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                                  : Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Yunusemre Orman
                                                             İşletme Şefliği Yardop-1, Yardop-2 ve Yardop-3 Kod Nolu
                                                             Yeni Yol İnşaat Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                     : Yardop-1 Yeni Yol : 5+269 Km Yardop-2 Yeni Yol : 0+914
                                                             Km Yardop-3 Yeni Yol : 1+145 Km
                                                             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
                                                             bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         : Yunusemre Orman İşletme Şefliği Sorumluluk Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi                           : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
                                                             yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati                                                    : 25.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)                : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI
                                                             SALONU - 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No : 17
                                                             Şehzadeler-Manisa
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
19.06.2018 tarih ve 30453 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan A/V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) veya A/V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı                                                       Açıklama
İnşaat Mühendisliği
Orman Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve manisadenge.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.