ŞEHİR İÇİ YAYA VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA GEREKLİ NOKTALARDA KULLANILMAK ÜZERE HIZ KESİCİ KAUÇUK KASİS, DELİNATÖR, TRAFİK KONİSİ, ANTİK DUBA VE DIŞ BÜKEY TRAFİK AYNASI ALIMI İŞİ

RESMİ İLAN 14.06.2024 - 00:00
 

ŞEHİR İÇİ YAYA VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA GEREKLİ NOKTALARDA KULLANILMAK ÜZERE HIZ KESİCİ KAUÇUK KASİS, DELİNATÖR, TRAFİK KONİSİ, ANTİK DUBA VE DIŞ BÜKEY TRAFİK AYNASI ALIMI İŞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI “Şehir İçi Yaya ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Gerekli Noktalarda Kullanılmak Üzere Hız Kesici Kauçuk Kasis, Delinatör, Trafik Konisi, Antik Duba ve Dış Bükey Trafik Aynası Alımı İşi” mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN                                                             :   2024/794690 1-İdarenin a) Adı                                                          :   MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi                                                     :   LALELİ MAHALLESİ MİMAR SİNAN BULVARI NO: 242/A YUNUSEMRE/MANİSA c) Telefon ve faks numarası                    :   2362314580-2011 - 2362387243 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :                                                                     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı                                                          :   Şehir İçi Yaya ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Gerekli Noktalarda Kullanılmak Üzere Hız Kesici Kauçuk Kasis, Delinatör, Trafik Konisi, Antik Duba ve Dış Bükey Trafik Aynası Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı                       :   Miktar: 1. kısım 50x60 kasis 2.000 adet, 50x90 kasis 6.000 adet, 2.kısım 750x80 mm delinatör 5.000 adet, 70 cm trafik konisi 500 adet, trafik aynası 100 adet, 3.kısım 270x500 mm duba 1.000 adet alımı Türü: Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          :   Malzemeler Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kırtık Şantiyesi deposuna sözleşme tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılarak 20 takvim günü içinde yüklenici mallar özel teknik şartnamesinde belirtilen ve istenilen özelliklerine uygun olacak şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kırtık Şantiyesi deposuna teslim edilecektir d) İşe başlama tarihi                                  :   5 takvim günü içinde başlayacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :             08.07.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BULV. N0.242/A YUNUSEMRE / MANİSA 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.Kısım, 2.Kısım, 3.Kısım kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
“Şehir İçi Yaya ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Gerekli Noktalarda Kullanılmak Üzere Hız Kesici Kauçuk Kasis, Delinatör, Trafik Konisi, Antik Duba ve Dış Bükey Trafik Aynası Alımı İşi” mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                             :   2024/794690
1-İdarenin
a) Adı                                                          :   MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi                                                     :   LALELİ MAHALLESİ MİMAR SİNAN BULVARI NO: 242/A YUNUSEMRE/MANİSA
c) Telefon ve faks numarası                    :   2362314580-2011 - 2362387243
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :                                                                     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                          :   Şehir İçi Yaya ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Gerekli Noktalarda Kullanılmak Üzere Hız Kesici Kauçuk Kasis, Delinatör, Trafik Konisi, Antik Duba ve Dış Bükey Trafik Aynası Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı                       :   Miktar: 1. kısım 50x60 kasis 2.000 adet, 50x90 kasis 6.000 adet, 2.kısım 750x80 mm delinatör 5.000 adet, 70 cm trafik konisi 500 adet, trafik aynası 100 adet, 3.kısım 270x500 mm duba 1.000 adet alımı Türü: Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer          :   Malzemeler Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kırtık Şantiyesi deposuna sözleşme tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılarak 20 takvim günü içinde yüklenici mallar özel teknik şartnamesinde belirtilen ve istenilen özelliklerine uygun olacak şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kırtık Şantiyesi deposuna teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi                                  :   5 takvim günü içinde başlayacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :             08.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-LALELİ MAH. MİMAR SİNAN BULV. N0.242/A YUNUSEMRE / MANİSA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1.Kısım, 2.Kısım, 3.Kısım kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve manisadenge.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.