SOMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ,ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA(SOMA OİŞ, KIRKAĞAÇ OİŞ VE GELENBE OİŞ) VE AĞAÇLANDIRMA(ŞİFADAĞ OİŞ) UYGULAMA PROJESİ - MAKİNELİ ARAZİ HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL İHATA HİZMET ALIM İŞİ

RESMİ İLAN 14.06.2024 - 00:00
 

SOMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ,ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA(SOMA OİŞ, KIRKAĞAÇ OİŞ VE GELENBE OİŞ) VE AĞAÇLANDIRMA(ŞİFADAĞ OİŞ) UYGULAMA PROJESİ - MAKİNELİ ARAZİ HAZIRLIĞI VE DİKENLİ TEL İHATA HİZMET ALIM İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soma Orman İşletme Müdürlüğü,Endüstriyel Ağaçlandırma(Soma OİŞ, Kırkağaç OİŞ ve Gelenbe OİŞ) ve Ağaçlandırma(Şifadağ OİŞ) Uygulama Projesi - Makineli Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel İhata Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN      :           2024/713884 1-İdarenin a) Adı   :           ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi          :           1743 sokak No: 29 35530 Aksoy KARŞIYAKA/İZMİR c) Telefon ve faks numarası     :           2323695055 - 2323689749 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası        :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmet alımın a) Adı   :           Soma Orman İşletme Müdürlüğü,Endüstriyel Ağaçlandırma(Soma OİŞ, Kırkağaç OİŞ ve Gelenbe OİŞ) ve Ağaçlandırma(Şifadağ OİŞ) Uygulama Projesi - Makineli Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel İhata Hizmet Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı         :           Kök sökümü:1895 adet, Servis yolu: 14,200 km, Diri Örtü Temizliği: 48,98 Ha. GrodoniTeras:208,632 km, Üst toprak İşleme:79,75 ha, Aplikasyon :208,632 km, Kesim artığı yığınlama:65,88 Ha, Alt toprak işleme: 107,66 Ha, Emprenyeli ahşap tel çit direği ile ihata :33,295 km, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         :           soma Orman işletme şefliği, Kırkağaç Orman İşletme şefliği, Şifadağ Orman İşletme şefliği ve Gelenbe Orman İşletme şefliği sorumluk alanlarında ç) Süresi/teslim tarihi   :           İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür d) İşe başlama tarihi     :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır. 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati            :           09.07.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)          :           Soma Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odası-Kurtuluş Mahallesi Samanyolu Sokak No:2 Soma/Manisa 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, İhale Yetkinlik Belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Yapay gençleştirme, rehabilitasyon, endüstriyel ağaçlandırma, ağaçlandırma, mera ıslahı, erozyon kontrolü  vb. gibi ormancılık faaliyetlerine ait Makinalı Arazi Hazırlığı kapsamında hizmet işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Soma Orman İşletme Müdürlüğü,Endüstriyel Ağaçlandırma(Soma OİŞ, Kırkağaç OİŞ ve Gelenbe OİŞ) ve Ağaçlandırma(Şifadağ OİŞ) Uygulama Projesi - Makineli Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel İhata Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN      :           2024/713884
1-İdarenin
a) Adı   :           ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi          :           1743 sokak No: 29 35530 Aksoy KARŞIYAKA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası     :           2323695055 - 2323689749
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası        :            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı   :           Soma Orman İşletme Müdürlüğü,Endüstriyel Ağaçlandırma(Soma OİŞ, Kırkağaç OİŞ ve Gelenbe OİŞ) ve Ağaçlandırma(Şifadağ OİŞ) Uygulama Projesi - Makineli Arazi Hazırlığı ve Dikenli Tel İhata Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı         :          
Kök sökümü:1895 adet, Servis yolu: 14,200 km, Diri Örtü Temizliği: 48,98 Ha. GrodoniTeras:208,632 km, Üst toprak İşleme:79,75 ha, Aplikasyon :208,632 km, Kesim artığı yığınlama:65,88 Ha, Alt toprak işleme: 107,66 Ha, Emprenyeli ahşap tel çit direği ile ihata :33,295 km,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer         :           soma Orman işletme şefliği, Kırkağaç Orman İşletme şefliği, Şifadağ Orman İşletme şefliği ve Gelenbe Orman İşletme şefliği sorumluk alanlarında
ç) Süresi/teslim tarihi   :           İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi     :           Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati            :           09.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)          :           Soma Orman İşletme Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı Odası-Kurtuluş Mahallesi Samanyolu Sokak No:2 Soma/Manisa
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale Yetkinlik Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yapay gençleştirme, rehabilitasyon, endüstriyel ağaçlandırma, ağaçlandırma, mera ıslahı, erozyon kontrolü  vb. gibi ormancılık faaliyetlerine ait Makinalı Arazi Hazırlığı kapsamında hizmet işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve manisadenge.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.