TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

RESMİ İLAN 17.11.2023 - 00:00
 

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

İLAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname ve döküman bedeli ile ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü yoluyla Laleli Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazların idari şartnamesi hükümleri uyarınca satışı yapılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler: 1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,              a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)              b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir.) 2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek, 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin) 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek, 5- İmza sirküleri vermek:              a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,              b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,              c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:              a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)              b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,              c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,              d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif, vakıf veya birlik olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, ihaleye iştirak edecek yetkilinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, ihaleye iştirak edecek yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, 10- Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ), 11- Her sayfası imzalanmış şartname örneği. 12- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. İhaleye ait satış şartnamesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.  İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında ihale dokümanlarını aynı adresten temin edebilir. İsteklilerin ihale günü saat 12:00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.                                                                                                                           Mehmet PALABIYIK                                                          Belediye Başkanı V.          #ilangovtr                                                                              BASIN İLAN NO: ILN01927654                                                                            

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada, parsel numarası, alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname ve döküman bedeli ile ihale günü ve ihale saati yazılı taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü yoluyla Laleli Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazların idari şartnamesi hükümleri uyarınca satışı yapılacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler:

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

             a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

             b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir.)

2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5- İmza sirküleri vermek:

             a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

             b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

             c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

             a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

             b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

             c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

             d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

  1. Dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif, vakıf veya birlik olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, ihaleye iştirak edecek yetkilinin yetkili olduğuna dair noter tasdikli belge, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, ihaleye iştirak edecek yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

10- Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),

11- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.

12- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İhaleye ait satış şartnamesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.  İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında ihale dokümanlarını aynı adresten temin edebilir. İsteklilerin ihale günü saat 12:00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

                                                                                                                          Mehmet PALABIYIK

                                                         Belediye Başkanı V.         

#ilangovtr                                                                              BASIN İLAN NO: ILN01927654                                                                            

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve manisadenge.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.